The Thresher (Houston, Tex.), Vol. 9, No. 2, Ed. 1 Friday, September 28, 1923