The Thresher (Houston, Tex.), Vol. 7, No. 2, Ed. 1 Friday, September 23, 1921